POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu prowadzonego przez Administratora Serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator Serwisu przekazuje Użytkownikom Serwisu niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane. 

 2. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności. 

§ 2 DEFNICJE

Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce wielką literą mają następujące znaczenie: 

 1. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności; 

 2. Administrator Serwisu – Łukasz Kocoń prezes Hankos Sp. z o.o.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Administrator Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu; 

 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

 5. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora Serwisu dostępna pod adresem: www.koconcoaching.pl.

§ 3

 GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Administrator Serwisu. 

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się z Administratorem:

 1. telefonicznie: 609099954

 2. mailowo: koconcaoaching@gmail.com

§ 4

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:

 1. świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – akceptacja regulaminu Serwisu) 

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym informowania o dostępnych treściach i usługach w Serwisie.

 1. obsługa zapytań Użytkowników i innych osób korzystających z Serwisu (podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych Administratora Serwisu, art. 6 ust. 1 lit. b RODO – np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu tj. zapewnienie działania Serwisu oraz wysokiej jakości usług)

Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe w celu rozpatrywania skarg i reklamacji Użytkowników związanych z działalnością Serwisu, kontaktowania się z Użytkownikiem lub osobą trzecią korzystającą z Serwisu oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych.

 1. działania marketingowe i polepszanie usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji marketingowej do zainteresowań 

Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług w tym dopasowywanie treści do zainteresowań Użytkowników. 

 1. realizacja obowiązków prawnych Administratora Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Administrator Serwisu przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. realizacja obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych). 

 1. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu tj. zapewnienie działania Serwisu oraz wysokiej jakości usług). 

Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi. 

 1. dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń)

W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Administrator Serwisu może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu. 


§ 5 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Administrator Serwisu może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów lub praw innych Użytkowników, a także na żądanie Użytkowników lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Administratora Serwisu.

 2. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator Serwisu w celu prowadzenia Serwisu i dostarczania usług Użytkownikom, w tym podmioty zapewniające:

 1.  hosting, administrację oraz zarządzanie Serwisem, 

 2.  dostawę zamówionych produktów/usług;

 3. realizację płatności za zamówione produkty i/lub usługi;

 4. obsługę księgową, audytową i/lub prawną. 

 1. Część usługodawców, którzy współpracują z Administratorem Serwisu może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Administrator Serwisu zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami Administratora Serwisu umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, lub korzysta z innych podstaw transferu danych osobowych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych przechowywanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wykonując przysługujące im prawo dostępu opisane poniżej w § 6. 


§ 6 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Administrator Serwisu przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

 2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora Serwisu roszczeń w stosunku do Użytkowników.


§ 7 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Serwisu w ramach Serwisu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych; 

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych; 

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 5. prawo żądania przeniesienia danych osobowych; 

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
§ 8 PLIKI COOKIE

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookie wykorzystywane mogą być w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 3. utrzymanie sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.


§9 RODZAJE I CZAS TRWANIA PLIKÓW COOKIE

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa pliki cookie: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 

Pliki cookie „sesyjne” są są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookie „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 1. Serwis korzysta z kliku rodzajów plików cookie:

 1. Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. Pliki te nie mogą zostać wyłączone w systemie. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała użytkownika o tych plikach, ale niektóre części strony internetowej nie będą wtedy działać;

 2. Preferencyjne pliki cookie umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język, miejsce, region w którym znajduje się użytkownik, informacje o ostatniej wizycie i aktywności użytkownika, pliki cookie typu flash. Pliki te umożliwiają odpowiednie dopasowanie witryny;

 3. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli użytkownik zablokuje ten rodzaj cookie właściciel strony internetowej nie będzie mógł zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będzie w stanie monitorować jej wydajności;

 4. Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Te pliki cookie mogą być ustawione za pośrednictwem Serwisu przez partnerów lub usługodawców Administratora Serwisu. Mogą one być wykorzystywane do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z takich plików cookie, będzie otrzymywać mniej informacji/


 1. Informacje na temat poszczególnych plików cookie znajdują się w Ustawieniach Cookie


§ 5 BLOKOWANIE LUB OGRANICZANIE PLIKÓW COOKIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę lub sprzeciw co do przetwarzania plików cookie poprzez:

 1. skorzystanie z „Ustawienia cookie”. Użytkownik może zezwolić i dezaktywować pliki cookie lub zarządzać sposobem w jaki Administrator Serwisu i podmioty trzecie mogą gromadzić lub wykorzystywać dane użytkownika za pośrednictwem centrum preferencji plików cookie dostępnego za pomocą przycisku „Ustawienia cookie”.

 2. skorzystanie z Ustawień przeglądarki. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie, w szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania oraz wygodę korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. 


§ 5 PLIKI COOKIE, FUNKCJONALNOĆI LUB TECHNOLOGIE STRON TRZECICH


 1. Administrator Serwisu wykorzystuje w Serwisie są narzędzia podmiotów trzecich związane z analityką, remarketingiem.

 1. Google Analytics

Administrator Serwisu korzysta z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 1. Google AdWords

Administrator Serwisu korzysta z narzędzi Google AdWords, dzięki czemu możliwe jest prezentowanie oferty Administratora w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać reklama Administratora. W ramach Google AdWords Administrator Serwisu analizuje skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookie w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.

 1. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych

W Serwisie używane są wtyczki sieci społecznościowych, np. Facebook, Google+ i Twitter, Youtbue, (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like” „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci.

W tym celu w Serwisie umieszczony jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść z Serwisu może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień prywatności Użytkownika, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na profil Użytkownika).

W Serwisie znajdują się także zewnętrzne linki, np. do strony Administratora Serwisu na Facebooku, Twitterze,  Tiktoku, Instagramie lub do kanału Administratora Serwisu na Youtube. Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową.

Administrator Serwisu nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron mediów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookie tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw 


oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

Więcej informacji o dostawcach zewnętrznych:

 1. Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 2. Google LLC (także dla YouTube), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 3. Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA https://twitter.com/privacy 

 4. Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

 5. TikTok Inc.
  5800 Bristol Parkway, Suite 100
  Culver City, CA 90230
  UNITED STATES


§ 5 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator Serwisu umieszcza najbardziej aktualną wersją Polityki Prywatności w stopce Serwisu. 

Scroll to Top