REGULAMIN NEWSLETTERA 

Data publikacji: 01.03.2024 r. Ostatnia aktualizacja: 01.03.2024 r. 

 1. INFORMACJE O SERWISIE 

Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem koconcoaching.pl jest HanKos Sp. z o.o., adres e-mail: support@koconcoaching.pl, tel. 609099954. 

Za pośrednictwem Serwisu oraz jego podstron Właściciel Serwisu świadczy usługi elektroniczne, w tym usługę̨ Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. Regulamin newslettera ma zastosowanie również̇ do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają̨ do niej odniesienie oraz stron internetowych, tak zwanych „landing page’y”, które są̨ uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp. — w dalszej części Regulaminu będziemy je określać́ jako „Serwis”. 

 1. DEFINICJE 
 1. Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właściciela Serwisu umożliwiający zapis do usługi Newsletter. 
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę̨ Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter. W ramach świadczenia usługi dochodzi do dostarczania Materiałów. 
 3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść́ cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć́ korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę̨ na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. 
 5. Płatność́ danymi – udostepnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Materiałów. 
 6. Cena – wartość́ wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić́ Właścicielowi Serwisu za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta. 
 7. Regulamin newslettera – niniejszy dokument. 
 8. Serwis – strona internetowa pod adresem www.wymagajace.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz strony internetowych, tak zwane „landing page”, które są̨ uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp. 
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis chcąca korzysta z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik 1) powinien mieć́ ukończone 16 lat albo 2) w przypadku osoby poniżej 16 roku życia musi uzyskać́ zgodę̨ opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań́ w celu weryfikacji wieku Użytkownika. 
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). 
 4. Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczoną̨ za wynagrodzeniem, na odległość́, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczoną drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535. 
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). 
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). 
 7. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.). 
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 
 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postepowania reklamacyjnego. 
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż̇ Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu
 3. Na potrzeby Regulaminu newslettera, Właściciel Serwisu podaje swoje dane kontaktowe: 
  • adres pocztowy: ul. Komorowskich 109 34-300 Żywiec; 
  • adres poczty elektronicznej: support@koconcoaching.pl
  • numer telefonu: 609099954. 
 4. Informacje podane na stronie internetowej Serwisu na temat usługi Newsletter nie stanowią̨ oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść́ Regulaminu newslettera może zostać́ utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu. 
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 2.   Użytkownik może korzystać́ z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań́ podejmowanych przez innych Użytkowników. 
 1. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się̨ do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań́ technicznych: 
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; 
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie; 
  • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 2. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci. 
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL. 
 1. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH 

Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Użytkownik zawiera umowę̨ o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać́ płatności danymi lub uiścić́ cenę̨.
Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność́ danymi odbywa się̨ na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu newslettera – usługa Newsletter. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę̨ odbywa się̨ na zasadach określonych w pkt 7 Regulaminu newslettera – Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę̨. 

 1. USŁUGA NEWSLETTER 
 1. Właściciel Serwisu świadczy Usługę̨ elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę̨ Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym treściach z wiedzą dla rodziców, artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach, kursach i szkoleniach online, Klubie dla rodziców, książkach, wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail. 
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśniecie przycisku „Zapisuję się̨”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usuniecie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów. 
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę̨ na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę̨ na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę̨ Subskrybentów oraz wysyłki Newsletter. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być́ świadczoną. W każdej chwili Subskrybent może wycofać́ udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę̨ Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność́ danymi. 
 1. Użytkownik chcący korzystać́ z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 
 2. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu. 
 3. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować́ z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać́ zgłoszona Właścicielowi Serwisu: 
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisz się̨”. 
  • w formie elektronicznej na adres: support@koconcoaching.pl
  • w formie papierowej na adres pocztowy: ul. Komorowskich 109 34-300 Żywiec. 
 4. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się̨ z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować́ niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter. 
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się̨ do usługi Newsletter. 
 1. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH WZAMIAN ZA CENĘ 

Użytkownik, który nie chce zawierać́ umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi ma możliwość́ zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny.
Użytkownik dokonuje zakupu Materiałów w zamian za cenę̨ poprzez złożenie Zamówienia na adres: support@koconcoaching.pl

W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię̨, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę̨ przedsiębiorstwa oraz numer NIP. 

W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Właściciel Serwisu przedstawi regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia. 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 1. W przypadku zastrzeżeń́ dotyczących usługi Newsletter lub działania Serwisu Użytkownik może złożyć́ reklamację: 
  • w formie papierowej na adres pocztowy: ul. Komorowskich 109 34-300 Żywiec; 
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: support@koconcoaching.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać́ dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się̨ podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność́ reklamacji złożonej z ich pominięciem. 
 3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są̨ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej. 
 4. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń́. Konsument ma możliwość́ zwrócenia się̨ do: 
  • stałego polubownego sadu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej Umowy; 
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu; 
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. 
 5. Konsument może również̇ skorzystać́ z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są̨ w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj. 
 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują̨ się̨ w Polityce prywatności

 1. ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTERA 
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera. 
 2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę̨ uznaje się̨ w szczególności: 

zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść́ Regulaminu newslettera albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji 

Regulaminu newslettera; 

 • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność́ stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność́ zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera; 
 • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń́ lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują̨ treść́ Regulaminu newslettera albo nakładają̨ na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera; 
 • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują̨ treść́ Regulaminu newslettera; 
 • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają̨ one na treść́ Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych; 
 • powstanie orzecznictwa sadowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść́ Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem – w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu newslettera jest na jego korzyść́. 
 1. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 2. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu newslettera poprzez publikację w Serwisie treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach. 
 3. W przypadku usługi Newsletter Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 
 4. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera Użytkownik może oświadczyć́ Właścicielowi Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newsletter. 
 5. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. usługi Newsletter) zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą̨) obowiązują̨ Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Umowy zawierane są̨ w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 

W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się̨, że żadne z postanowień́ Regulaminu newslettera nie ogranicza praw Użytkownika, w tym Użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się̨ przepisy ustawy o prawach konsumenta jakie przysługują̨ mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują̨ przepisy obowiązującego prawa. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Regulamin newslettera wchodzi w życie w dniu 01.03.2024 r. 

Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2024 r.

Regulamin newslettera z dnia 01.03.2024 r. – wersja pdf. 

Scroll to Top